امروز سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ مصادف با Tuesday 17 July 2018
منو اصلی
36 بار
0 دیدگاه
ذخیره کن
ارسال کن
کپی کن
بزرگ
  
کوچک

گله‌گذاری مدیرعامل بانک مسکن از دولت با طرح ۴۰ سوال

گله‌گذاری مدیرعامل بانک مسکن از دولت با طرح ۴۰ سوال

گله‌گذاری مدیرعامل بانک مسکن از دولت با طرح ۴۰ سوال

گله‌گذاری مدیرعامل بانک مسکن از دولت با طرح ۴۰ سوال

گله‌گذاری مدیرعامل بانک مسکن از دولت با طرح ۴۰ سوال
گله‌گذاری مدیرعامل بانک مسکن از دولت با طرح ۴۰ سوال
شناسه خبر : 1397 | سرویس : آخرین اخبار , اقتصادی شنبه ۹ دی, ۱۳۹۶ - ۰۲:۴۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدهاشم بت‌شکن ۴۰ پرسش در حوزه مالی مسکن را مطرح و به برخی رویه‌های سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها نسبت به بخش مسکن و شهرسازی انتقاد کرده است. وی همچنین عملکرد شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده را نقد کرده است؛ «چرا با ابلاغ سهمیه ۳۰۰۰۰۰ ...به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدهاشم بت‌شکن ۴۰ پرسش در حوزه مالی مسکن را مطرح و به برخی رویه‌های سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها نسبت به بخش مسکن و شهرسازی انتقاد کرده است.

وی همچنین عملکرد شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده را نقد کرده است؛ «چرا با ابلاغ سهمیه ۳۰۰۰۰۰ فقره تسهیلات بافت فرسوده به طور سالیانه به شبکه بانکی از سال ۱۳۹۴ تاکنون فقط ۳۵ هزار فقره تسهیلات اعطا شده است.»

بت‌شکن با طرح این پرسش که "ﭼﺮا ﻃﺮح‌های ﺣﺴﺎب اﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ" خطاب به دولت تاکید کرده که چرا افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک مسکن به طور کامل اجرایی نشده است؟

متن "40 پرسش بدون پاسخ در حوزه مالی مسکن" مدیرعامل بانک مسکن در ذیل می‌آید؛

۱– چراسهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات نظام بانکی از ۱۵ درصد سال ۹۲ به حدود ۷ درصد در شش ماه اول سال جاری کاهش یافته است؟

۲- ﭼﺮاﺣ ﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ؟

۳- ﭼﺮاﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻫﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧ ﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ؟

۴-چرا با ابلاغ سهمیه ۳۰۰۰۰۰ فقره تسهیلات بافت فرسوده به طور سالیانه به شبکه بانکی از سال ۱۳۹۴ تاکنون فقط ۳۵ هزار فقره تسهیلات اعطا شده است؟

۵-چرا با وجود مجوز اعطای تسهیلات ساخت تا ۸۰ درصد مبلغ کل سرمایه‌گذاری، نظام بانکی عملکرد قابل قبولی نداشته است؟

۶-چرا علیرغم برداشتن محدودیت اعطای تسهیلات خرید مسکن، نظام بانکی در اعطای تسهیلات خرید مسکن همراهی نکرد؟

۷-چرا با تو جه به انتشار حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی اوراق رهنی در دولت یازدهم، فقط ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق رهنی منتشر گردیده است؟

۸-ﭼﺮا راﻫﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر آﺑﺎدﺳﺎزی واﺣﺪاث زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤ ﯿﺎﺗﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪ؟

۹- چرادولت در تبصره ۳۵ اصلاحی بودجه برای تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها، بانک عامل مسکن را فراموش کرد؟

۱۰-ﭼﺮادوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺷﺮوع دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻫﯽ اﺳﺘﻤﻬﺎل ﺷﺪه بانک عامل مسکن به دولت و افزایش سرمایه دولت از آن محل در بانک مسکن به مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد ریال موافقت نکرد؟

۱۱-چرابا وجود تصویب دستورالعمل تاسیس و راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای مسکن (S&L) تاکنون موسسه‌ای تاسیس نشده است؟

۱۲- ﭼﺮا ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘ‌ﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

۱۳-  ﭼﺮا ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ؟

۱۴- ﭼﺮاﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دارای ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻤﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ؟ 

۱۵- ﭼﺮاﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ، وزارت اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ، اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﯽ ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﺪارد؟

۱۶- ﭼﺮادر ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ (FDI) استفاده کنیم؟

۱۷-ﭼﺮا ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤ ﻞ ( Finance ) در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟

۱۸- ﭼﺮاﻧﻬﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ آن در ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪ؟

۱۹- ﭼﺮا ﻧﻬﺎد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻫﻨﯽ در ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﻧﺸﺪ؟

۲۰- ﭼﺮا ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

۲۱- ﭼﺮا ﺳﯿﺎﺳﺘ‌ﻬﺎی واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ هم‌اﻓﺰاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘ‌ﻬﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

۲۲- ﭼﺮا ﻣﺪل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺣﯿﺎ و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی ﺳﺎﻻﻧﻪ ۲۷۰ ﻣﺤ ﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟

۲۳- ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﮑﻦ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ای ﻧﺸﺪ؟

۲۴- ﭼﺮا ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮﮐﺘ‌ﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﻧﺒﻮه‌ﺳﺎز در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﻦ اﻟﻤ ﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ؟

۲۵- ﭼﺮا سیاست‌های ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟

۲۶- ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻔﻘﻮده ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ‌ایی ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

۲۷- ﭼﺮا ﺑﺎزار رﻫﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﻧﻤ‌ﺷﻮد؟

۲۸-ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ LTV (نسبت تسهیلات به قیمت یک واحد مسکونی متعارف) را اﻓﺰاﯾﺶ داد ؟

۲۹- ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﺎ رژﯾﻢ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد؟

۳۰- ﭼﺮا ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤ ﯿﺎﺗﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪ؟

۳۱- ﭼﮕﻮﻧﻪ می‌توان اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻫﻨﯽ را در اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد؟

۳۲- ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺪل اداره و ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از بانک‌های ﺗ ﺎری، ﺑﺮای بانک‌های توسعه‌ای ﻧﯿﺴﺖ؟

۳۳- ﭼﺮا ﻣﺎ دارای ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ‌؟

۳۴- ﭼﺮا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ای وﺟﻮد ﻧﺪارد؟

۳۵- ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ ﻋ ﯿﺮﻏﻢ ﻋﺪم ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪی از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ شرکت‌های دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

۳۶- ﭼﺮا ﻃﺮح‌های ﺣﺴﺎب اﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ؟

۳۷- ﭼﺮا ﻋ ﯿﺮﻏﻢ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک مسکن در تبصره ۳۵ اصلاحی بودجه و تصویب هیئت وزیران و مصوبه مجمع، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪ؟

۳۸- چرا تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۵ درباره افزایش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش داراﯾﯽ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻋﻤ ﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪ؟

۳۹- ﭼﺮا ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

۴۰- ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮑ‌ﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای- ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻤ ﮑﺮد، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﻮد و ﻣﺎﻟﯿﺎت دوﻟﺖ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟

انتهای پیام/Source link

لینک مطلب : http://tsenews.com/?p=1397


مطالب مرتبط با مطلب
دیدگاه کاربران

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط .:TSENEWS:. در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال دیدگاهآخرین اخبار

شادی مسافران هند علی‌رغم نرسیدن به مقصد/ سفرهایی که به بهانه گرفتن ارز انجام می‌شود

شادی مسافران هند علی‌رغم نرسیدن به مقصد/ سفرهایی که به بهانه گرفتن ارز انجام می‌شود

شادی مسافران هند علی‌رغم نرسیدن به مقصد/ سفرهایی که به بهانه گرفتن ارز انجام می‌شود

شادی مسافران هند علی‌رغم نرسیدن به مقصد/ سفرهایی که به بهانه گرفتن ارز انجام می‌شود
شادی مسافران هند علی‌رغم نرسیدن به مقصد/ سفرهایی که به بهانه گرفتن ارز انجام می‌شود

«تجربه جهانی حمایت از تولید» ــ ۱۰|«کانادا» چگونه جنگ اقتصادی «ترامپ» را خنثی کرد؟

«تجربه جهانی حمایت از تولید» ــ ۱۰|«کانادا» چگونه جنگ اقتصادی «ترامپ» را خنثی کرد؟

«تجربه جهانی حمایت از تولید» ــ ۱۰|«کانادا» چگونه جنگ اقتصادی «ترامپ» را خنثی کرد؟

«تجربه جهانی حمایت از تولید» ــ ۱۰|«کانادا» چگونه جنگ اقتصادی «ترامپ» را خنثی کرد؟
«تجربه جهانی حمایت از تولید» ــ ۱۰|«کانادا» چگونه جنگ اقتصادی «ترامپ» را خنثی کرد؟

ترکیه و اردن درصدد ازسرگیری توافقنامه تجارت آزاد

ترکیه و اردن درصدد ازسرگیری توافقنامه تجارت آزاد

ترکیه و اردن درصدد ازسرگیری توافقنامه تجارت آزاد

ترکیه و اردن درصدد ازسرگیری توافقنامه تجارت آزاد
ترکیه و اردن درصدد ازسرگیری توافقنامه تجارت آزاد

بازی الاکلنگی سکه؛ جهش ۱۰۰ هزار تومانی با فشارهایی از جنس دلار و ترس از مالیات

بازی الاکلنگی سکه؛ جهش ۱۰۰ هزار تومانی با فشارهایی از جنس دلار و ترس از مالیات

بازی الاکلنگی سکه؛ جهش ۱۰۰ هزار تومانی با فشارهایی از جنس دلار و ترس از مالیات

بازی الاکلنگی سکه؛ جهش ۱۰۰ هزار تومانی با فشارهایی از جنس دلار و ترس از مالیات
بازی الاکلنگی سکه؛ جهش ۱۰۰ هزار تومانی با فشارهایی از جنس دلار و ترس از مالیات

بازی الاکلنگی نرخ سکه؛ جهش ۱۰۰ هزار تومانی با فشارهایی از جنس دلار و هراس از مالیات

بازی الاکلنگی نرخ سکه؛ جهش ۱۰۰ هزار تومانی با فشارهایی از جنس دلار و هراس از مالیات

بازی الاکلنگی نرخ سکه؛ جهش ۱۰۰ هزار تومانی با فشارهایی از جنس دلار و هراس از مالیات

بازی الاکلنگی نرخ سکه؛ جهش ۱۰۰ هزار تومانی با فشارهایی از جنس دلار و هراس از مالیات
بازی الاکلنگی نرخ سکه؛ جهش ۱۰۰ هزار تومانی با فشارهایی از جنس دلار و هراس از مالیات

خبر خوش دولت برای نانواها

خبر خوش دولت برای نانواها

خبر خوش دولت برای نانواها

خبر خوش دولت برای نانواها
خبر خوش دولت برای نانواها

قیمت خودرو امروز ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |استپ وی ۵۰۰ هزار تومان ارزان شد

قیمت خودرو امروز ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |استپ وی ۵۰۰ هزار تومان ارزان شد

قیمت خودرو امروز ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |استپ وی ۵۰۰ هزار تومان ارزان شد

قیمت خودرو امروز ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |استپ وی ۵۰۰ هزار تومان ارزان شد
قیمت خودرو امروز ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |استپ وی ۵۰۰ هزار تومان ارزان شد

فساد خودرو را به وزارت صنعت گوشزد کرده بودیم

فساد خودرو را به وزارت صنعت گوشزد کرده بودیم

فساد خودرو را به وزارت صنعت گوشزد کرده بودیم

فساد خودرو را به وزارت صنعت گوشزد کرده بودیم
فساد خودرو را به وزارت صنعت گوشزد کرده بودیم

ایرانی‎ها چه غذاهایی را بیشتر می‎خورند؟+جدول

ایرانی‎ها چه غذاهایی را بیشتر می‎خورند؟+جدول

ایرانی‎ها چه غذاهایی را بیشتر می‎خورند؟+جدول

ایرانی‎ها چه غذاهایی را بیشتر می‎خورند؟+جدول
ایرانی‎ها چه غذاهایی را بیشتر می‎خورند؟+جدول

مصرف برق دوباره از مرز ۵۷ هزار مگاوات گذشت

مصرف برق دوباره از مرز ۵۷ هزار مگاوات گذشت

مصرف برق دوباره از مرز ۵۷ هزار مگاوات گذشت

مصرف برق دوباره از مرز ۵۷ هزار مگاوات گذشت
مصرف برق دوباره از مرز ۵۷ هزار مگاوات گذشت

۲ واردکننده خودرو رسماً درخواست «رانت» کرده‎اند + سند

۲ واردکننده خودرو رسماً درخواست «رانت» کرده‎اند + سند

۲ واردکننده خودرو رسماً درخواست «رانت» کرده‎اند + سند

۲ واردکننده خودرو رسماً درخواست «رانت» کرده‎اند + سند
۲ واردکننده خودرو رسماً درخواست «رانت» کرده‎اند + سند

از «کاهش بهای طلای سیاه با احتمال افزایش تولید روسیه و عربستان» تا «زیان ۵۰۷ میلیون دلاری تسلا از جنگ تجاری آمریکا و چین»

از «کاهش بهای طلای سیاه با احتمال افزایش تولید روسیه و عربستان» تا «زیان ۵۰۷ میلیون دلاری تسلا از جنگ تجاری آمریکا و چین»

از «کاهش بهای طلای سیاه با احتمال افزایش تولید روسیه و عربستان» تا «زیان ۵۰۷ میلیون دلاری تسلا از جنگ تجاری آمریکا و چین»

از «کاهش بهای طلای سیاه با احتمال افزایش تولید روسیه و عربستان» تا «زیان ۵۰۷ میلیون دلاری تسلا از جنگ تجاری آمریکا و چین»
از «کاهش بهای طلای سیاه با احتمال افزایش تولید روسیه و عربستان» تا «زیان ۵۰۷ میلیون دلاری تسلا از جنگ تجاری آمریکا و چین»

از معاهده گس-گلشائیان به ایران تا فعالیت ۱۲ میلیون کارگر با قرارداد موقت

از معاهده گس-گلشائیان به ایران تا فعالیت ۱۲ میلیون کارگر با قرارداد موقت

از معاهده گس-گلشائیان به ایران تا فعالیت ۱۲ میلیون کارگر با قرارداد موقت

از معاهده گس-گلشائیان به ایران تا فعالیت ۱۲ میلیون کارگر با قرارداد موقت
از معاهده گس-گلشائیان به ایران تا فعالیت ۱۲ میلیون کارگر با قرارداد موقت

تابستان خشک ۹۷ هم بارانی شد+جدول

تابستان خشک ۹۷ هم بارانی شد+جدول

تابستان خشک ۹۷ هم بارانی شد+جدول

تابستان خشک ۹۷ هم بارانی شد+جدول
تابستان خشک ۹۷ هم بارانی شد+جدول

واردات ۵۵ تن باک بنزین موتورسیکلت به کشور

واردات ۵۵ تن باک بنزین موتورسیکلت به کشور

واردات ۵۵ تن باک بنزین موتورسیکلت به کشور

واردات ۵۵ تن باک بنزین موتورسیکلت به کشور
واردات ۵۵ تن باک بنزین موتورسیکلت به کشور

«بیکارِ بی‌پولی که میلیونر شد» – ۱|سود ۳ میلیارد تومانی با "کپور" در ۱ سال

«بیکارِ بی‌پولی که میلیونر شد» – ۱|سود ۳ میلیارد تومانی با "کپور" در ۱ سال

«بیکارِ بی‌پولی که میلیونر شد» – ۱|سود ۳ میلیارد تومانی با "کپور" در ۱ سال

«بیکارِ بی‌پولی که میلیونر شد» – ۱|سود ۳ میلیارد تومانی با "کپور" در ۱ سال
«بیکارِ بی‌پولی که میلیونر شد» – ۱|سود ۳ میلیارد تومانی با "کپور" در ۱ سال

پالایشگاه چینی نفت ایران را با آمریکا جایگزین کرد

پالایشگاه چینی نفت ایران را با آمریکا جایگزین کرد

پالایشگاه چینی نفت ایران را با آمریکا جایگزین کرد

پالایشگاه چینی نفت ایران را با آمریکا جایگزین کرد
پالایشگاه چینی نفت ایران را با آمریکا جایگزین کرد

«جنگ جهانی غذا» | ۲۰۰ سال قبل؛ ارائه نظریه «اصلاح نژاد بشر»

«جنگ جهانی غذا» | ۲۰۰ سال قبل؛ ارائه نظریه «اصلاح نژاد بشر»

«جنگ جهانی غذا» | ۲۰۰ سال قبل؛ ارائه نظریه «اصلاح نژاد بشر»

«جنگ جهانی غذا» | ۲۰۰ سال قبل؛ ارائه نظریه «اصلاح نژاد بشر»
«جنگ جهانی غذا» | ۲۰۰ سال قبل؛ ارائه نظریه «اصلاح نژاد بشر»

«هزار راه نرفته»| پیمان پولی ۲جانبه در یک نگاه

«هزار راه نرفته»| پیمان پولی ۲جانبه در یک نگاه

«هزار راه نرفته»| پیمان پولی ۲جانبه در یک نگاه

«هزار راه نرفته»| پیمان پولی ۲جانبه در یک نگاه
«هزار راه نرفته»| پیمان پولی ۲جانبه در یک نگاه

برای خشکاندن ریشه فساد با رانت سازان دیوانی هم برخورد شود

برای خشکاندن ریشه فساد با رانت سازان دیوانی هم برخورد شود

برای خشکاندن ریشه فساد با رانت سازان دیوانی هم برخورد شود

برای خشکاندن ریشه فساد با رانت سازان دیوانی هم برخورد شود
برای خشکاندن ریشه فساد با رانت سازان دیوانی هم برخورد شود
شنیده های بازار
تبلیغات
تبلیغات