امروز شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ مصادف با Saturday 17 March 2018
منو اصلی
16 بار
0 دیدگاه
ذخیره کن
ارسال کن
کپی کن
بزرگ
  
کوچک

گله‌گذاری مدیرعامل بانک مسکن از دولت با طرح ۴۰ سوال

گله‌گذاری مدیرعامل بانک مسکن از دولت با طرح ۴۰ سوال

گله‌گذاری مدیرعامل بانک مسکن از دولت با طرح ۴۰ سوال

گله‌گذاری مدیرعامل بانک مسکن از دولت با طرح ۴۰ سوال

گله‌گذاری مدیرعامل بانک مسکن از دولت با طرح ۴۰ سوال
گله‌گذاری مدیرعامل بانک مسکن از دولت با طرح ۴۰ سوال
شناسه خبر : 1397 | سرویس : آخرین اخبار , اقتصادی شنبه ۹ دی, ۱۳۹۶ - ۰۲:۴۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدهاشم بت‌شکن ۴۰ پرسش در حوزه مالی مسکن را مطرح و به برخی رویه‌های سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها نسبت به بخش مسکن و شهرسازی انتقاد کرده است. وی همچنین عملکرد شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده را نقد کرده است؛ «چرا با ابلاغ سهمیه ۳۰۰۰۰۰ ...به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدهاشم بت‌شکن ۴۰ پرسش در حوزه مالی مسکن را مطرح و به برخی رویه‌های سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها نسبت به بخش مسکن و شهرسازی انتقاد کرده است.

وی همچنین عملکرد شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده را نقد کرده است؛ «چرا با ابلاغ سهمیه ۳۰۰۰۰۰ فقره تسهیلات بافت فرسوده به طور سالیانه به شبکه بانکی از سال ۱۳۹۴ تاکنون فقط ۳۵ هزار فقره تسهیلات اعطا شده است.»

بت‌شکن با طرح این پرسش که "ﭼﺮا ﻃﺮح‌های ﺣﺴﺎب اﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ" خطاب به دولت تاکید کرده که چرا افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک مسکن به طور کامل اجرایی نشده است؟

متن "40 پرسش بدون پاسخ در حوزه مالی مسکن" مدیرعامل بانک مسکن در ذیل می‌آید؛

۱– چراسهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات نظام بانکی از ۱۵ درصد سال ۹۲ به حدود ۷ درصد در شش ماه اول سال جاری کاهش یافته است؟

۲- ﭼﺮاﺣ ﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ؟

۳- ﭼﺮاﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻫﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧ ﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ؟

۴-چرا با ابلاغ سهمیه ۳۰۰۰۰۰ فقره تسهیلات بافت فرسوده به طور سالیانه به شبکه بانکی از سال ۱۳۹۴ تاکنون فقط ۳۵ هزار فقره تسهیلات اعطا شده است؟

۵-چرا با وجود مجوز اعطای تسهیلات ساخت تا ۸۰ درصد مبلغ کل سرمایه‌گذاری، نظام بانکی عملکرد قابل قبولی نداشته است؟

۶-چرا علیرغم برداشتن محدودیت اعطای تسهیلات خرید مسکن، نظام بانکی در اعطای تسهیلات خرید مسکن همراهی نکرد؟

۷-چرا با تو جه به انتشار حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی اوراق رهنی در دولت یازدهم، فقط ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق رهنی منتشر گردیده است؟

۸-ﭼﺮا راﻫﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر آﺑﺎدﺳﺎزی واﺣﺪاث زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤ ﯿﺎﺗﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪ؟

۹- چرادولت در تبصره ۳۵ اصلاحی بودجه برای تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها، بانک عامل مسکن را فراموش کرد؟

۱۰-ﭼﺮادوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺷﺮوع دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻫﯽ اﺳﺘﻤﻬﺎل ﺷﺪه بانک عامل مسکن به دولت و افزایش سرمایه دولت از آن محل در بانک مسکن به مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد ریال موافقت نکرد؟

۱۱-چرابا وجود تصویب دستورالعمل تاسیس و راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای مسکن (S&L) تاکنون موسسه‌ای تاسیس نشده است؟

۱۲- ﭼﺮا ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘ‌ﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

۱۳-  ﭼﺮا ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ؟

۱۴- ﭼﺮاﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دارای ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻤﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ؟ 

۱۵- ﭼﺮاﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ، وزارت اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ، اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﯽ ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﺪارد؟

۱۶- ﭼﺮادر ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ (FDI) استفاده کنیم؟

۱۷-ﭼﺮا ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤ ﻞ ( Finance ) در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟

۱۸- ﭼﺮاﻧﻬﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ آن در ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪ؟

۱۹- ﭼﺮا ﻧﻬﺎد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻫﻨﯽ در ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﻧﺸﺪ؟

۲۰- ﭼﺮا ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

۲۱- ﭼﺮا ﺳﯿﺎﺳﺘ‌ﻬﺎی واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ هم‌اﻓﺰاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘ‌ﻬﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

۲۲- ﭼﺮا ﻣﺪل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺣﯿﺎ و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی ﺳﺎﻻﻧﻪ ۲۷۰ ﻣﺤ ﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟

۲۳- ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﮑﻦ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ای ﻧﺸﺪ؟

۲۴- ﭼﺮا ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮﮐﺘ‌ﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﻧﺒﻮه‌ﺳﺎز در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﻦ اﻟﻤ ﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ؟

۲۵- ﭼﺮا سیاست‌های ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟

۲۶- ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻔﻘﻮده ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ‌ایی ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

۲۷- ﭼﺮا ﺑﺎزار رﻫﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﻧﻤ‌ﺷﻮد؟

۲۸-ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ LTV (نسبت تسهیلات به قیمت یک واحد مسکونی متعارف) را اﻓﺰاﯾﺶ داد ؟

۲۹- ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﺎ رژﯾﻢ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد؟

۳۰- ﭼﺮا ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤ ﯿﺎﺗﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪ؟

۳۱- ﭼﮕﻮﻧﻪ می‌توان اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻫﻨﯽ را در اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد؟

۳۲- ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺪل اداره و ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از بانک‌های ﺗ ﺎری، ﺑﺮای بانک‌های توسعه‌ای ﻧﯿﺴﺖ؟

۳۳- ﭼﺮا ﻣﺎ دارای ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ‌؟

۳۴- ﭼﺮا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ای وﺟﻮد ﻧﺪارد؟

۳۵- ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ ﻋ ﯿﺮﻏﻢ ﻋﺪم ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪی از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ شرکت‌های دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

۳۶- ﭼﺮا ﻃﺮح‌های ﺣﺴﺎب اﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ؟

۳۷- ﭼﺮا ﻋ ﯿﺮﻏﻢ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک مسکن در تبصره ۳۵ اصلاحی بودجه و تصویب هیئت وزیران و مصوبه مجمع، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪ؟

۳۸- چرا تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۵ درباره افزایش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش داراﯾﯽ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻋﻤ ﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪ؟

۳۹- ﭼﺮا ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

۴۰- ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮑ‌ﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای- ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻤ ﮑﺮد، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﻮد و ﻣﺎﻟﯿﺎت دوﻟﺖ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟

انتهای پیام/Source link

لینک مطلب : http://tsenews.com/?p=1397


مطالب مرتبط با مطلب
دیدگاه کاربران

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط .:TSENEWS:. در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال دیدگاهآخرین اخبار

میزان تولید نفت ایران در سال آینده اعلام شد

میزان تولید نفت ایران در سال آینده اعلام شد

میزان تولید نفت ایران در سال آینده اعلام شد

میزان تولید نفت ایران در سال آینده اعلام شد
میزان تولید نفت ایران در سال آینده اعلام شد

تسهیلات رونق تولید فقط به ۳۶ درصد بنگاه‌های متقاضی رسید + جدول

تسهیلات رونق تولید فقط به ۳۶ درصد بنگاه‌های متقاضی رسید + جدول

تسهیلات رونق تولید فقط به ۳۶ درصد بنگاه‌های متقاضی رسید + جدول

تسهیلات رونق تولید فقط به ۳۶ درصد بنگاه‌های متقاضی رسید + جدول
تسهیلات رونق تولید فقط به ۳۶ درصد بنگاه‌های متقاضی رسید + جدول

گوجه فرنگی رکورد دار گرانی در دی ماه امسال شد + جدول

گوجه فرنگی رکورد دار گرانی در دی ماه امسال شد + جدول

گوجه فرنگی رکورد دار گرانی در دی ماه امسال شد + جدول

گوجه فرنگی رکورد دار گرانی در دی ماه امسال شد + جدول
گوجه فرنگی رکورد دار گرانی در دی ماه امسال شد + جدول

سبزپوشی شاخص بورس در وقت اضافه با دو نماد بانکی

سبزپوشی شاخص بورس در وقت اضافه با دو نماد بانکی

سبزپوشی شاخص بورس در وقت اضافه با دو نماد بانکی

سبزپوشی شاخص بورس در وقت اضافه با دو نماد بانکی
سبزپوشی شاخص بورس در وقت اضافه با دو نماد بانکی

چرا این خصوصی سازی صورت نمی گیرد؟

چرا این خصوصی سازی صورت نمی گیرد؟

چرا این خصوصی سازی صورت نمی گیرد؟

چرا این خصوصی سازی صورت نمی گیرد؟
چرا این خصوصی سازی صورت نمی گیرد؟

از لغو قانون ۲۳ جوزا توسط مجلس تا کشف یک منطقه بزرگ نفتی در جنوب ایران

از لغو قانون ۲۳ جوزا توسط مجلس تا کشف یک منطقه بزرگ نفتی در جنوب ایران

از لغو قانون ۲۳ جوزا توسط مجلس تا کشف یک منطقه بزرگ نفتی در جنوب ایران

از لغو قانون ۲۳ جوزا توسط مجلس تا کشف یک منطقه بزرگ نفتی در جنوب ایران
از لغو قانون ۲۳ جوزا توسط مجلس تا کشف یک منطقه بزرگ نفتی در جنوب ایران

از «پیش بینی ۴۵ میلیارد دلار صادرات در سال ۹۶» تا «واکنش سرمایه‌گذاران آمریکایی به عرضه سهام آرامکو»

از «پیش بینی ۴۵ میلیارد دلار صادرات در سال ۹۶» تا «واکنش سرمایه‌گذاران آمریکایی به عرضه سهام آرامکو»

از «پیش بینی ۴۵ میلیارد دلار صادرات در سال ۹۶» تا «واکنش سرمایه‌گذاران آمریکایی به عرضه سهام آرامکو»

از «پیش بینی ۴۵ میلیارد دلار صادرات در سال ۹۶» تا «واکنش سرمایه‌گذاران آمریکایی به عرضه سهام آرامکو»
از «پیش بینی ۴۵ میلیارد دلار صادرات در سال ۹۶» تا «واکنش سرمایه‌گذاران آمریکایی به عرضه سهام آرامکو»

روسیه به اقتصاد دیجیتال ۱.۱ تریلیون دلاری می‌رسد

روسیه به اقتصاد دیجیتال ۱.۱ تریلیون دلاری می‌رسد

روسیه به اقتصاد دیجیتال ۱.۱ تریلیون دلاری می‌رسد

روسیه به اقتصاد دیجیتال ۱.۱ تریلیون دلاری می‌رسد
روسیه به اقتصاد دیجیتال ۱.۱ تریلیون دلاری می‌رسد

لاگارد: گروه جی ۲۰ ارزهای رمزنگار را قانونمند کند

لاگارد: گروه جی ۲۰ ارزهای رمزنگار را قانونمند کند

لاگارد: گروه جی ۲۰ ارزهای رمزنگار را قانونمند کند

لاگارد: گروه جی ۲۰ ارزهای رمزنگار را قانونمند کند
لاگارد: گروه جی ۲۰ ارزهای رمزنگار را قانونمند کند

حجم مبادلات ایران و چین به ۳۷ میلیارد دلار رسید

حجم مبادلات ایران و چین به ۳۷ میلیارد دلار رسید

حجم مبادلات ایران و چین به ۳۷ میلیارد دلار رسید

حجم مبادلات ایران و چین به ۳۷ میلیارد دلار رسید
حجم مبادلات ایران و چین به ۳۷ میلیارد دلار رسید

بانک مرکزی عربستان نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش داد

بانک مرکزی عربستان نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش داد

بانک مرکزی عربستان نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش داد

بانک مرکزی عربستان نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش داد
بانک مرکزی عربستان نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش داد

چین بزرگترین وارد کننده کالا به ایران

چین بزرگترین وارد کننده کالا به ایران

چین بزرگترین وارد کننده کالا به ایران

چین بزرگترین وارد کننده کالا به ایران
چین بزرگترین وارد کننده کالا به ایران

اینترنت ۲۰ مگابایتی سال آینده می‌آید؟

اینترنت ۲۰ مگابایتی سال آینده می‌آید؟

اینترنت ۲۰ مگابایتی سال آینده می‌آید؟

اینترنت ۲۰ مگابایتی سال آینده می‌آید؟
اینترنت ۲۰ مگابایتی سال آینده می‌آید؟

خود زنی بریتانیا در صورت کاهش واردات گاز از روسیه!

خود زنی بریتانیا در صورت کاهش واردات گاز از روسیه!

خود زنی بریتانیا در صورت کاهش واردات گاز از روسیه!

خود زنی بریتانیا در صورت کاهش واردات گاز از روسیه!
خود زنی بریتانیا در صورت کاهش واردات گاز از روسیه!

سه عبرت ریزش ۷۸۸ واحدی شاخص سهام

سه عبرت ریزش ۷۸۸ واحدی شاخص سهام

سه عبرت ریزش ۷۸۸ واحدی شاخص سهام

سه عبرت ریزش ۷۸۸ واحدی شاخص سهام
سه عبرت ریزش ۷۸۸ واحدی شاخص سهام

۱۴ متهم بورسی ممنوع الخروج شدند

۱۴ متهم بورسی ممنوع الخروج شدند

۱۴ متهم بورسی ممنوع الخروج شدند

۱۴ متهم بورسی ممنوع الخروج شدند
۱۴ متهم بورسی ممنوع الخروج شدند

در جلسه امروز شورای عالی کار چه گذشت؟ + فیلم

در جلسه امروز شورای عالی کار چه گذشت؟ + فیلم

در جلسه امروز شورای عالی کار چه گذشت؟ + فیلم

در جلسه امروز شورای عالی کار چه گذشت؟ + فیلم
در جلسه امروز شورای عالی کار چه گذشت؟ + فیلم

فروش مرغ منجمد به جای کشتار روز صحت ندارد

فروش مرغ منجمد به جای کشتار روز صحت ندارد

فروش مرغ منجمد به جای کشتار روز صحت ندارد

فروش مرغ منجمد به جای کشتار روز صحت ندارد
فروش مرغ منجمد به جای کشتار روز صحت ندارد

تخصیص ارز مبادله‌ای به فش فشه و ترقه "قاچاق" + سند

تخصیص ارز مبادله‌ای به فش فشه و ترقه "قاچاق" + سند

تخصیص ارز مبادله‌ای به فش فشه و ترقه "قاچاق" + سند

تخصیص ارز مبادله‌ای به فش فشه و ترقه "قاچاق" + سند
تخصیص ارز مبادله‌ای به فش فشه و ترقه "قاچاق" + سند

آیا هدف اوپک برای تعادل بازار نفت تغییر می‌کند؟

آیا هدف اوپک برای تعادل بازار نفت تغییر می‌کند؟

آیا هدف اوپک برای تعادل بازار نفت تغییر می‌کند؟

آیا هدف اوپک برای تعادل بازار نفت تغییر می‌کند؟
آیا هدف اوپک برای تعادل بازار نفت تغییر می‌کند؟
شنیده های بازار
تبلیغات
تبلیغات