قیمت خاصی مدنظر اوپک نیست

چاپوزیر انرژی امارات گفت که اوپک قیمت خاصی را برای نفت مدنظر ندارد.Source link