بازار پول همچنان جذاب است

چاپمعاون بانک مرکزی با اشاره به کاهش سهم سپرده‌های کوتاه مدت و رشد سهم سپرده‌های بلند مدت، روش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود را عامل افزایش ماندگاری سپرده در بانک‌ها، کاهش هزینه تأمین مالی و عدم بروز تلاطم در سایر بازارها دانست.Source link