بازار اوراق مسکن؛ حرکت اوراق نزدیک کف

چاپدیروز اوراق تسهیلات مسکن اسفند۹۴ (تسه۹۴۱۲) با رشد اندک ۱/ ۰ درصدی به قیمت ۷۲ هزار و ۶۳۱ تومان معامله شدند.Source link